Statuten van de vereniging zonder winstoogmerk "Studentenkring Sottegem"

Hoofdstuk 1. Naam, Zetel, Doel, Duur

Artikel 1. Naam

De vereniging draagt de naam “Studentenkring Sottegem”, is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft aldus een rechtspersoonlijkheid. De vereniging kan ook de afkorting “SKS” aannemen.

Artikel 2. Oprichters

De vereniging werd opgericht door onderstaande personen die tevens allen lid waren van de Algemene Vergadering.

Voornaam en naam Nationaliteit Geboortedatum Woonplaats
Nino Galle Belg 23/08/1996 Zottegem
Xander De Corte Belg 26/05/1996 Oosterzele
Jarn Denijs Belg 21/12/1995 Zottegem
Bert Stoebel Belg 28/06/1996 Lierde
Maarten De Roover Belg 10/06/1996 Zottegem
Kevin Van Vossel Belg 23/12/1996 Zottegem
Louie Van Rijsselberge Belg 31/01/1996 Zottegem
Vincent Broekaert Belg 01/02/1996 Zottegem
Yanni Van de Velde Belg 25/03/1996 Zottegem
Aron Van Caenegem Belg 05/10/1996 Zottegem
Laura De Paepe Belg 28/01/1996 Zottegem
Artikel 3. Nieuwe leden

Nieuwe leden zullen enkel kunnen toetreden indien ze een student zijn die hun middelbare studies hebben afgerond en verder studeren aan een universiteit of hogeschool. Ze zijn wonende in Zottegem of omstreken. De vereniging maakt echter geen onderscheid onder studenten volgens faculteit of onderwijsinstelling.

Artikel 4. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in Zottegem.
Adres: Hospitaalstraat 12, 9620 Zottegem
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen.

Artikel 5. Doel

De vereniging heeft als doel het in stand houden en bevorderen van de contacten tussen de leden en het organiseren van activiteiten in Zottegem in het kader van cultuur, sport en amusement.

Artikel 6. Duur

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 7. Neutraliteit

Studentenkring Sottegem staat buiten alle politieke partijen en groeperingen. De vereniging is in politiek, religieus en ideologisch opzicht neutraal.

Artikel 8. Lidmaatschap

De leden dienen in het bezit te zijn van een lidkaart van de vereniging van zodra deze beschikbaar wordt gesteld. De bijdrage van het lidmaatschap wordt elk jaar bij het begin van het academiejaar door het bestuur vastgelegd.

Artikel 9. Lidgelden

Het gevraagde lidgeld is onderhevig aan verandering, maar mag nooit meer dan €15 per jaar bedragen.

Artikel 10. Bestuur en leden

De vereniging bestaat uit het bestuur en gewone leden.

Artikel 11. Uitsluiting

Personen die uitdrukkelijk schade veroorzaken aan de vereniging kunnen van het lidmaatschap en elke deelname aan een SKS-activiteit uitgesloten worden. Deze uitsluiting wordt beslist met een twee derde meerderheid door de Raad van Bestuur. Indien de Algemene Vergadering deze beslissing betwist dan kan zij met een twee derde meerderheid tot een nieuwe en finale beslissing komen

Artikel 12. Aansprakelijkheid

De studentenvereniging is niet aansprakelijk voor een misdrijf dat gepleegd wordt door een vrijwilliger of lid van de organisatie. Afhankelijk van de situatie of misdrijf zal het lid zelf opdraaien voor de mogelijke straffen of kosten.

Artikel 13. Kleuren

De clubkleuren van SKS zijn blauw-geel-wit.

Artikel 14. Schild

De vereniging bezit ook een clubschild, dat net zoals de kleuren, nooit gewijzigd kan worden.

Artikel 15. Doop

Mensen die tot de vereniging willen toetreden, zullen gedoopt worden. De doop wordt georganiseerd door het praesidium. De persoon in kwestie dient een doopcontract te ondertekenen en zich aan deze regels te houden.

Artikel 16. Meter of peter

Elk nieuw lid krijgt een meter of peter toegewezen binnen SKS. Het is de taak van de meter of peter om de nieuwelingen wegwijs te maken in de gebruiken van SKS.

Artikel 17. Inbreng praesidium

Leden van het praesidium kunnen, wanneer het nodig is, extra liquide middelen inbrengen bij de vereniging. De oproep tot kapitaalsverhoging wordt gedaan door de praeses, mits positief advies van de penningmeester, die het voltallige praesidium bijeenroept. Minstens drie vierden van het aantal bestuursleden is aanwezig en stemmen volgens twee derde meerderheid over de noodzaak van de kapitaalverhoging. De bestuursleden die iets volstortten kunnen het overgemaakte bedrag terugkrijgen wanneer de vereniging over voldoende liquide middelen beschikt. Hiervoor is toestemming nodig van de praeses en de penningmeester.

Artikel 18. Ontbinding

In geval van ontbinding van de vereniging, krijgt het netto actief van de vereniging een bestemming die zoveel mogelijk het doel van deze maatschappelijke overeenkomst benadert. Deze bestemming wordt bepaald door de Algemene Vergadering binnen drie maanden na de bekendmaking van het besluit tot ontbinding van de vereniging of, ingeval gedurende deze termijn de Algemene Vergadering mocht in gebreke blijven, door de Raad van Bestuur op dat ogenblik in functie.

Hoofdstuk 2. De Algemene Vergadering

Artikel 19. Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden, waarbij ieder actief lid gelijk stemrecht heeft. Elk praesidium lid dient verplicht aanwezig te zijn tenzij hij een geldig excuus heeft. Alles wat besproken wordt op de Algemene Vergadering moet confidentieel behandeld worden.

Artikel 20. Voorzitterschap

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de ab actis. Bij diens afwezigheid wordt zijn functie waargenomen door de praeses. Bij afwezigheid van de praeses wordt het voorzitterschap overgenomen door de vice-praeses. Bij onbeschikbaarheid van de vice-praeses duidt het bestuur een bestuurslid aan om als waarnemend voorzitter te zetelen.

Artikel 21. Stemming

Er wordt gestemd bij handopsteking. Wanneer er nochtans over personen moet worden beslist of wanneer de Algemene Vergadering dit wenselijk acht, gebeurt dit bij schriftelijke en geheime stemming. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen. Bij staking van stemming wordt de discussie heropend. Daarna volgt er een tweede stemronde. Indien bij deze stemming er opnieuw een staking van stemmen is, wordt het standpunt van de Raad van Bestuur gevolgd.

Artikel 22. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is (conform de wettelijke bepalingen) bevoegd voor:
§1 Het goedkeuren van en wijzigen van de statuten;
§2 Het goedkeuren van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting en financiële resultaten;
§3 Het benoemen, evalueren en ontslaan van bestuurders alsook de bevoegdheden van elke bestuurder nader bepalen;
§4 Het verlenen van kwijting aan de bestuurders alsook het aansprakelijk stellen ervan;
§5 Het definitief uitsluiten van leden;
§6 Het ontbinden van de vereniging.

Artikel 23. Bijeenkomst

De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald door de wet of door de statuten of wanneer ten minste een vijfde van de leden dit vragen. In dit laatste geval moet de Algemene Vergadering binnen redelijke termijn gehouden worden. De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen. Eén vergadering binnen de 2 maanden na de start van het werkingsjaar en een vergadering voor de verkiezing van het nieuwe praesidium. Alle leden worden ten minste acht dagen voor de Algemene Vergadering opgeroepen. De agenda, bepaald door de Raad van Bestuur, maakt deel uit van de oproeping.

Hoofdstuk 3. De Raad Van Bestuur

1. Algemeen

Artikel 24. Kwantitatieve vereiste

Het bestuur telt minstens drie leden waaronder een praeses, vice-praeses en penningmeester. Daarnaast kunnen er ook nog andere praesidiumleden deel uit maken van de vereniging, dit aantal wordt gekozen met het oog op een optimale werking van de vereniging.

Artikel 25. Bevoegdheid

Het bestuur van de vereniging leidt het dagelijks bestuur ervan en is in eerste instantie verantwoordelijk voor de uitsluiting van leden.

Artikel 26. Interne werking Raad van Bestuur

In het begin van het werkingsjaar dienen alle leden van de Raad van Bestuur, het document 'Interne Werking SKS' door te nemen op een Raad van Bestuur vergadering en naar hoelang zij dit achten, aan te passen. Wanneer dit document gestemd en ondertekend is, door alle Raad van Bestuur leden, dienen zij zich aan de regels van dit document te houden gedurende het volledige werkingsjaar en is dit dus bindend. Voor dit document in werking kan treden moet deze eerst goedgekeurd worden op een Algemene Vergadering.

Artikel 27. Bestuurders

De leden van het bestuur dienen hun functie naar best vermogen uit te voeren en steeds de algemene belangen en taken van de vereniging te behartigen. Ze zijn bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegd onverminderd strengere bepalingen bij onderhandse akte of andere overeenkomsten die betrekking hebben op hun bevoegdheid.

Artikel 28. Werkingsduur

Het bestuur blijft minstens in functie tot het einde van het academiejaar en ten langste tot de dag volgend op de verkiezingen van het nieuwe bestuur, indien deze verkiezingen na het einde van het academiejaar vallen.

Artikel 29. Aantreden bestuur

Bij het aantreden van het nieuwe bestuur worden de taken van elk bestuurslid zo goed mogelijk omschreven. Deze omschrijving staat genoteerd in het document 'Interne Werking SKS'.

Artikel 30. Blok- en examenperiode

Bestuurders kunnen ter alle tijden zich beroepen op nalatigheid van hun taken wegens academische overmacht. Tijdens de officiële blok- en examenperiode zal de vereniging geen activiteiten organiseren of bijeenkomsten samenroepen.

2. Verkiezing van het bestuur

Artikel 31. Vernieuwing bestuur

Het bestuur is belast met het organiseren van de verkiezingen voor het nieuwe bestuur van volgend academiejaar. De verkiezing ervan gebeurd via een Algemene Vergadering.

Artikel 32. Kandidatuur

De kandidatuur (kandidaatstelling) voor het nieuwe bestuur kan enkel gebeuren zoals beschreven in onderstaande procedure. Het bestuur bepaalt de datum van de algemene verkiezingen alsook de dag van de kandidaatstelling. Deze dag valt minstens zeven dagen voor de eigenlijke verkiezingen. De kandidaatstelling voor een nieuw bestuur moet gebeuren onder de vorm van het indienen van een bestuurslijst bij de huidige praeses op vastgestelde datum. Het huidige bestuur bepaalt de bestuursfuncties die minimaal op de bestuurslijst aanwezig moeten zijn. Leden kunnen zich kandidaat stellen op een lijst indien ze minstens een jaar lid zijn van de vereniging en gedoopt zijn.

Artikel 33. Datum der verkiezing

De datum der verkiezingen, de lijsten der kandidaten, de plaats en tijdstip der verkiezingen worden aan de leden bekendgemaakt door het oud bestuur.

Artikel 34. Stemming

De stemming is geheim.

Artikel 35. Motie van wantrouwen

Een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid verloopt volgens volgende procedure: een motie van wantrouwen wordt ingediend door een bestuurder op de bestuursvergadering. Op dezelfde vergadering wordt met gewone meerderheid beslist over de ontvankelijkheid van de motie. Wordt de motie ontvankelijk verklaard dan dient ze binnen de zes werkdagen weer samen te komen in buitengewone zitting. Op deze buitengewone vergadering krijgen de betrokken partijen de kans om hun standpunten te verdedigen. Na de uiteenzetting van de standpunten wordt overgegaan tot een geheime stemming. De motie van wantrouwen moet worden goedgekeurd met een twee derde meerderheid. Tegen de beslissing van deze buitengewone bestuursvergadering is geen verder beroep mogelijk. Bij start van de vereniging moeten alle leden of toekomstige leden de statuten gelezen hebben zodat zij weten welke regels dienen gerespecteerd te worden. Ook zullen zij zo hun risico’s kennen.